ABL - Logo

Verklaring inzake gegevensbescherming (privacyverklaring)

 

 

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die hieronder wordt weergegeven.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de beheerder van de website. Zijn gegevens vindt u in het colofon (Impressum) van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld omdat u ons deze verstrekt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Anderzijds worden gegevens tijdens een bezoek aan de website automatisch of na uw toestemming door onze IT-systemen vastgelegd. Dit zijn met name technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de website). Deze gegevens worden automatisch vastgelegd, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, ontvangers en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gerectificeerd of gewist. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Voorts heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Indien u hierover of over het thema gegevensbescherming vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres.

Analysetools en tools van externe aanbieders

Tijdens een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit geschiedt met name door middel van zogeheten analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in onderstaande privacyverklaring.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost bij een externe dienstverlener (hostingbedrijf). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden op de servers van het hostingbedrijf opgeslagen. Hierbij gaat het vooral om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot de website en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

Het hostingbedrijf verricht deze werkzaamheden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tegenover onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, onder b), AVG) en in het belang van een zekere, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online-aanbod door een professionele aanbieder (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).

Het hostingbedrijf zal uw gegevens alleen verwerken, voor zover dit voor de nakoming van zijn verplichtingen noodzakelijk is en onze instructies met betrekking tot deze gegevens in acht nemen.

Het hostingbedrijf is:

Bisping & Bisping GmbH & Co. KG
Oskar-Sembach-Ring 10
91207 Lauf a. d. Pegnitz

Sluiting van een overeenkomst over gegevensverwerking

Wij hebben met dit hostingbedrijf een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten om te waarborgen dat de gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels worden verwerkt.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruik maakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In de onderhavige privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe en voor welk doeleinde dit geschiedt.

Wij wijzen erop dat bij gegevensoverdracht via het internet (bijv. in het geval van communicatie per e-mail) beveiligingslekken kunnen bestaan. Een volledige bescherming van persoonsgegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke:

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

ABL GmbH,
Albert-Büttner-Straße 11,
91207 Lauf / Pegnitz, Deutschland

Telefoon: +49 (0) 9123 188-0
E-mail: info@abl.de

Verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.) vaststelt.

Opslagperiode

Indien in onze privacyverklaring geen bijzondere opslagperiode wordt vermeld, bewaren wij uw gegevens totdat het doeleinde van de gegevensverwerking wegvalt. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot wissing indient of uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere rechtens toelaatbare redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving). In het laatste geval worden de gegevens gewist, zodra deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.

Frau Ramona Keck
Keck-DSB GmbH
Datenschutz &Sicherheit
Albrecht-Dürer-Weg 6
91320 Ebermannstadt

Telefoon: +49 (0)9123 188-0
E-mail: datenschutz@abl.de

Informatie over de doorgifte van gegevens naar de VS

Op onze website zijn onder meer tools van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Wanneer deze tools zijn geactiveerd, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de Amerikaanse servers van de betreffende bedrijven. Wij wijzen erop dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de Europese gegevensbeschermingsregels. Bedrijven in de VS zijn verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties door te geven zonder dat u als betrokkene hiertegen in rechte kunt optreden. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, analyseren en permanent opslaan voor toezichtdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming tot gegevensverwerking

Gegevensverwerking is vaak alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht van bezwaar tegen de gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

U HEEFT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM VANWEGE MET UW SPECIFIEKE SITUATIE VERBAND HOUDENDE REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ARTIKEL 6, LID 1, ONDER E) OF F), AVG, MET INBEGRIP VAN PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. DE GRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD VINDT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS STAKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN DE BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN OF DIE VERBAND HOUDEN MET DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG).

WANNEER UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING WORDEN VERWERKT, HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING DIE DAAROP BETREKKING HEEFT. WANNEER U BEZWAAR MAAKT, WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS NIET MEER TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING VERWERKT (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 2, AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuk op de AVG heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Het recht van bezwaar bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens, die wij op grond van een overeenkomst of op basis van uw toestemming geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of een derde in een gangbare en machineleesbare vorm te laten overhandigen. Indien u wenst dat gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als websitebeheerder verstrekt, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van „http://" in „https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als een SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, wissen en rectificatie

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde en kosteloos recht op informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en de ontvangers daarvan, alsmede over het doel van de gegevensverwerking, en in voorkomende gevallen een recht op rectificatie of wissing van deze gegevens. Indien u hierover of over het thema persoonsgegevens vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Indien u hierover heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het Impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dat te controleren. Tijdens de duur van deze controle heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Wanneer de verwerking van hun persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u, in plaats van wissing, verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar deze voor u noodzakelijk zijn in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, heeft u het recht om, in plaats van wissing, te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Wanneer u een in artikel 21, lid 1, AVG bedoeld bezwaar hebt ingediend, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beperkt, mogen deze persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt worden met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan wel om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europees Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de in het kader van de Impressum plicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen, indien ongevraagd reclame, bijv. door spammails, wordt toegezonden.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogeheten „cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten op uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat deze door u worden gewist of door uw webbrowser automatisch worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen, wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Hierdoor wordt het gebruik van bepaalde diensten van deze derde voor ons of voor u mogelijk gemaakt (bijv. cookies voor de afwikkeling van betaaldiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk, aangezien bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden kunnen functioneren (bijv. het gebruik van de winkelwagen of het tonen van video's). Andere cookies zijn bedoeld om het gebruikersgedrag te analyseren of om reclame te tonen.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, bijv. het gebruik van de winkelwagen) of voor het optimaliseren van de website (bijv. voor het meten van het bezoekersverkeer op een website), worden opgeslagen op grond van art. 6, lid 1, onder f), AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien voor de opslag van cookies toestemming is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op grond van die toestemming geplaatst (artikel 6, lid 1, onder a), AVG). De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in afzonderlijke gevallen worden toegelaten, dat u cookies in bepaalde gevallen of in het geheel uitsluit en dat bij het sluiten van de browser de cookies automatisch worden gewist. Deactivering van cookies kan tot gevolg hebben dat de functionaliteit van deze website wordt beperkt.

Indien cookies van externe bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u in deze privacyverklaring afzonderlijk daarover informeren en zo nodig om toestemming vragen.

Cookietoestemming met Klaro! Consent Manager
Klaro is een gratis open source tool waarmee u de toestemming voor uw website intuïtief, gebruikersvriendelijk en conform AVG kunt beheren. Initiatiefnemer van deze technologie is KIProtect GmbH, Bismarckstr. 10-12, 10625 Berlin, Duitsland. Alleen wanneer u tijdens de opt-in procedure instemt met het gebruik, wordt een Klaro!-Cookie (""klaro"") in uw browser opgeslagen waarin de door uw verleende toestemmingen of het herroepen van deze toestemmingen worden bewaard. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de ontwikkelaar van Klaro!. De verzamelde gegevens worden bewaard tot u de Klaro!-Cookie verwijdert of het doel van de gegevensopslag vervalt. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

U kunt de Klaro Consent Manager te allen tijde raadplegen en hier uw instellingen controleren en bijwerken.

Details over de gegevensverwerking van Klaro!-Cookie vindt u onder klaro.kiprotect.com. De Klaro!-Cookie-Consent-technologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 sub c AVG.

Contactformulier

Indien u ons door middel van het contactformulier aanvragen toestuurt, zullen uw gegevens in het contactformulier en de daarin door u ingevoerde contactgegevens worden opgeslagen voor de afwikkeling van uw aanvraag en voor eventuele aanvullende vragen. Deze gegevens sturen wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op grond van art. 6, lid 1, onder b), AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst. In alle overige gevallen is de verwerking gegrond op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot een efficiënte afwikkeling van de aan ons gerichte aanvragen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG) dan wel op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG) voor zover om deze is verzocht.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt om deze te wissen of u uw toestemming voor de opslag intrekt, dan wel het doel van de opslag komt te vervallen (bijv. nadat uw aanvraag is afgewikkeld). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag alsmede alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) met het oog op de afwikkeling van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens sturen wij zonder uw toestemming niet door.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op grond van art. 6, lid 1, onder b), AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst. In alle overige gevallen is de verwerking gegrond op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot een efficiënte afwikkeling van de aan ons gerichte aanvragen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG) dan wel op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG) voor zover om deze is verzocht.

De gegevens die u middels een contactaanvraag aan ons heeft toegestuurd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt om deze te wissen, of u uw toestemming voor de opslag intrekt, dan wel het doel van de opslag komt te vervallen (bijv. nadat uw verzoek is afgewikkeld). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruikt van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt het de websitebeheerder mogelijk om het gedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Hierbij verkrijgt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals opgevraagde pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en de oorsprong van de gebruiker. Deze gegevens worden zo nodig door Google samengevat in een profiel dat is gekoppeld aan de betreffende gebruiker dan wel diens eindapparaat.

Google Analytics maakt gebruikt van technologieën, die de herkenning van de gebruiker met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag mogelijk maken (bijv. cookies of device fingerprinting). De door het cookie vastgelegde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetools geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag voor de optimalisering van zijn website en zijn reclame. Voor zover is verzocht om een desbetreffende toestemming (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardvoorwaarden van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Hier uw instellingen controleren en bijwerken.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte voorafgaande aan de overdracht naar de VS ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat binnen het kader van Google Analytics door uw browser is doorgestuurd wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Browserplug-in

U kunt de verzameling en de verwerking van uw gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Verwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst over de gegevensverwerking gesloten en handelen tijdens het gebruik van Google Analytics volledig overeenkomstig de strenge regels van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

Opslagperiode

Bij Google opgeslagen gegevens over de gebruiker en het bezoek, die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning (bijv. user-ID) of reclame-ID's (bijv. DoubleClick cookies, Android reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Meer informatie kunt u inzien via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Deactivate Google Analytics

6. Newsletter

Gegevens met betrekking tot newsletters

Indien u de op de website aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de bezitter van het vermelde e-mailadres bent en toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de newsletter. Andere gegevens worden niet of enkel op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de verzochte informatie en zullen wij niet aan derden doorgeven.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG). Deze toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de newsletter kunt u te allen tijde en kosteloos intrekken, bijv. via de afmeldingslink in de newsletter. De rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die wij van u hebben verkregen ten behoeve van de ontvangst van de newsletter worden bij ons dan wel bij de aanbieder van de newsletterdienst opgeslagen en nadat u zich voor de newsletter heeft afgemeld, weer van de verzendlijst verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen worden hierdoor niet aangetast.

Nadat u uit de verzendlijst bent verwijderd wordt uw e-mailadres bij ons of bij de aanbieder van de newsletterdienst mogelijk in een blacklist opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit deze blacklist worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en niet aan andere gegevens gekoppeld. Dit geschiedt zowel in uw als in ons belang van de naleving van de wettelijke voorschriften bij de verzending van newsletters (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.) De opslag in de blacklist is niet aan een termijn gebonden.U kunt bezwaar maken tegen de opslag, indien uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

CleverReach

Deze website maakt voor de verzending van newsletters gebruik van CleverReach. Aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (Duitsland). CleverReach is een dienst waarmee de verzending van de newsletter kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die met het oog op de ontvangst van de newsletter door u zijn ingevoerd (bijv. het e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of in Ierland.

Door de verzending van de newsletters met CleverReach is het voor ons mogelijk het gedrag van de ontvangers van de newsletter te analyseren. Hierbij kan onder meer worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het bericht met de newsletter hebben geopend en hoe vaak op een bepaalde link in de newsletter is geklikt. Met behulp van de zogeheten Conversion-Tracking kan bovendien worden geanalyseerd of na het klikken op de link in de newsletter een handeling is verricht die vooraf was gedefinieerd (bijv. de koop van een product op deze website). Meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach newsletters verkrijgt u via: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

De gegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, doordat u zich afmeldt voor de newsletter. De rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van intrekking heeft plaatsgevonden, wordt door de intrekking niet aangetast.

Wanneer u geen analyse door CleverReach wenst, moet u zich voor de newsletter afmelden. In elk bericht bij de newsletter stellen wij daarvoor een link ter beschikking. Bovendien kunt u zich direct op de website voor de newsletter afmelden.

De gegevens die wij van u hebben verkregen ten behoeve van de ontvangst van de newsletter worden bij ons dan wel bij de aanbieder van de newsletterdienst opgeslagen en nadat u zich voor de newsletter heeft afgemeld, weer van de verzendlijst verwijderd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen worden hierdoor niet aangetast.

Nadat u uit de verzendlijst bent verwijderd wordt uw e-mailadres bij ons of bij de aanbieder van de newsletterdienst mogelijk in een blacklist opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit deze blacklist worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en niet aan andere gegevens gekoppeld. Dit geschiedt zowel in uw als in ons belang van de naleving van de wettelijke voorschriften bij de verzending van newsletters (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.) De opslag in de blacklist is niet aan een termijn gebonden. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, indien uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Nadere informatie vindt u in de privacyverklaring van CleverReach via: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Het sluiten van een overeenkomst over gegevensverwerking

Wij hebben met de aanbieder van CleverReach een overeenkomst over de gegevensverwerking gesloten en handelen tijdens het gebruik van CleverReach volledig overeenkomstig de strenge regels van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

7. Plug-ins en Tools

Adobe Fonts

Deze website maakt voor een uniforme weergave van bepaalde lettertypen gebruik van webfonts van Adobe. Aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Wanneer deze website wordt geopend, laadt uw browser de nodige lettertypes rechtstreeks van Adobe, zodat deze correct kunnen worden weergegeven op uw eindapparaat. Hierbij zal uw browser verbinding maken met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor krijgt Adobe kennis van het feit dat deze website wordt geopend via uw IP-adres. Bij het beschikbaar stellen van de lettertypes worden volgens Adobe geen cookies opgeslagen.

De opslag en analyse van de gegevens geschiedt op grond van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een uniforme weergave van de letters op zijn website. Voor zover is verzocht om een desbetreffende toestemming (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), geschiedt de verwerking uitsluitend op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardvoorwaarden van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Meer informatie over Adobe Fonts is verkrijgbaar via: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

De privacyverklaring van Adobe vindt u hier: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

8. Audio- en videovergadering

Gegevensverwerking

Voor de communicatie met onze klanten maken wij onder meer gebruik van online-vergadertools. De afzonderlijke tools die wij gebruiken worden hieronder opgesomd. Wanneer u in een video- of audiovergadering via het internet met ons communiceren, worden uw persoonsgegevens door ons en door de aanbieder van de betreffende vergadertool verzameld en verwerkt.

De vergadertools leggen daarbij alle gegevens vast die u voor de tool ter beschikking stelt/gebruikt (e-mailadres en/of telefoonnummer). Voorts verwerken de vergadertools de duur van de vergadering, begin en eind (tijd) van de deelname aan de vergadering, het aantal deelnemers en overige „contextinformatie" in verband met het communicatieproces (metagegevens).

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de online-communicatie. Hieronder vallen met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, soort apparaat, type en versie van het besturingssysteem, clientversion, soort camera, microfoon of luidspreker alsmede de soort verbinding.e.

Voor zover binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op andere wijze beschikbaar worden gesteld, wordt deze eveneens opgeslagen op de servers van de aanbieder van de tool. Tot dergelijke inhoud behoren met name cloud opnames, chatberichten/SMS, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst worden gedeeld.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking door de gebruikte tools. Onze mogelijkheden worden vooral bepaald door het ondernemingsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie met betrekking tot de gegevensverwerking door de vergadertools vindt u in de privacyverklaring van de gebruikte tools, die wij onder deze tekst hebben opgesomd.

Doeleinde en rechtsgronden

De vergadertools worden gebruikt om met toekomstige of bestaande contractpartners te communiceren of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (artikel 6, lid 1, eerste volzin, onder b), AVG). Bovendien is het gebruik van de tool bedoeld voor algemene vereenvoudiging en bespoediging van de communicatie met ons of met ons bedrijf (gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG). Voor zover om toestemming is verzocht, geschiedt het gebruik van de betreffende tools op grond van deze toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken.

Opslagperiode

De gegevens die direct via de video- en vergadertools door ons worden verzameld, worden door onze systemen gewist, zodra u ons daartoe sommeert, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de opslag van de gegevens wegvalt. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat, totdat u deze verwijdert. Dwingende wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens die door de beheerders van de vergadertools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Meer informatie hieromtrent verkrijgt u bij de beheerders van de vergadertools.

Gebruikte conferentietools

Wij maken gebruik van de volgende vergadertools:

GoToMeeting

Wij maken gebruik van GoToMeeting. Aanbieder is LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210,VS. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de privacyverklaring van GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/legal/privacy.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardvoorwaarden van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://logmeincdn.azureedge.net/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf.

Het sluiten van een overeenkomst over gegevensverwerking

Wij hebben met de aanbieder van GoToMeeting een overeenkomst over de gegevensverwerking gesloten en handelen tijdens het gebruik van GoToMeeting volledig overeenkomstig de strenge regels van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

9. Eigen diensten

Omgang met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, per post of via het online-sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doeleinde en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doeleinde van de gegevensverzameling

Indien u ons een sollicitatie toestuurt, verwerken wij uw daarmee samenhangende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedossier, notities van sollicitatiegesprekken), voor zover deze noodzakelijk zijn voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrond hiervoor is § 26 BDSG-neu (Bundesdatenschutzgesetz; nieuwe versie van de Duitse wet inzake gegevensbescherming) (voorbereiding van een arbeidsverhouding), artikel 6, lid 1, onder b), AVG (algemene voorbereiding van het sluiten van een overeenkomst) en – indien u hiervoor toestemming hebt gegeven – artikel 6, lid 1, onder a), AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien de sollicitatie succesvol is, worden de door u ter beschikking gestelde gegevens op grond van § 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, onder b), AVG met het oog op de uitvoering van de arbeidsverhouding in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen.

Duur van de opslag van de gegevens

Indien wij u geen dienstverband kunnen aanbieden, u een dienstverband afwijst of uw sollicitatie terugtrekt, behouden wij ons het recht voor die van u verkregen gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG ) maximaal 6 maanden vanaf beëindiging van de sollicitatieprocedure (afwijzing of terugtrekking van de sollicitatie) bij ons op te slaan. Vervolgens worden de gegevens gewist en wordt het fysieke sollicitatiedossier vernietigd. De opslag dient met name bewijsdoeleinden in het geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden noodzakelijk zijn (bijv. wegens een dreigend of ingesteld rechtsgeding), worden deze pas gewist, wanneer het doel van een verdergaande opslag wegvalt.

De gegevens kunnen bovendien langer worden bewaard, wanneer u daartoe toestemming hebt gegeven (artikel 6, lid 1, onder a), AVG) of wanneer wettelijke bewaartermijnen in de weg staan aan de wissing ervan.

Opname in de sollicitantenpool

Indien wij u geen dienstverband aanbieden, kunt u in onze sollicitantenpool worden opgenomen. Indien een opname plaatsvindt, worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie aan de sollicitantenpool toegevoegd zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval van een passende functie.

De opname in de sollicitantenpool geschiedt uitsluitend op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG). Het geven van toestemming is vrijwillig en houdt geen verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens onherroepelijk uit de sollicitantenpool verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen gelden.

De gegevens in de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het geven van de toestemming onherroepelijk gewist.

Sociale Netwerken

Instagram

Wij beschikken over een profiel op Instagram. Aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
De doorgifte van gegevens naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de EU-commissie.
Details kunt u hier vinden:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 en
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Voor details erover hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens kunt u de privacyverklaring van Instagram raadplegen:
https://help.instagram.com/519522125107875.

YouTube

In deze website zijn video's van de website YouTube geintegreerd. Exploitant van deze website is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze webpagina's bezoekt die YouTube video's bevat wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube server wordt medegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Daarnaast kan YouTube verschillende cookies opslaan op uw eindapparaat of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijv. device fingerprinting). Zo kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om video statistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Wanneer u bent ingelogd op uw YouTube account stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks te koppelen aan uw persoonlijk profiel. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Hierdoor is sprake van een gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien om een desbetreffende toestemming is verzocht vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG en § 25 lid 1 TTDSG (Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz, Nederlands privacywet telecommunicatie en telemedia) voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) conform TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Meer informatie over hoe wordt omgegaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.